OFERTAOferta
oferta recyklinguUsługi

Oferta dla przedsiębiorców

1. Odzysk i recykling tworzyw sztucznych, za
potwierdzeniem:

2. Zagospodarowanie odpadów PP pod każdą postacią np:
-big bag,
-sznurek,
-paski bandownicze wiadra, skrzynki, meble ogrodowe,
-doniczki itp.,

3. przetwarzanie i recykling odpadów tworzyw sztucznych
takich jak :
-chemia gospodarcza HD- PE,
-PP w postaci butelek kanistrów, beczek jak również w
postaci przemiałów,
-folia LD-PE.

4. skup odpadów tworzyw sztucznych ( w tym
poprodukcyjnych ),

5. skup przemiałów ,

6. skup aglomeratu i przemiału PP,

7. produkcja i sprzedaż regranulatu HD-PE.

8. Recykling drewna i odpadów poopakowaniowych drewnianych
za potwierdzeniem :

9. Recykling ( m.in. naprawa ) palet drewnianych typu Euro
i jednorazowych,

10.skup palet oraz innych opakowań z drewna,

11.produkcja i sprzedaż palet drewnianych typu Euro i
jednorazowych,

-produkcja i sprzedaż zrębka,
-produkcja i sprzedaż eko-brykietu z trocin,
-produkcja i sprzedaż granulatu drzewnego ( tzw. pelety )

12.Usługi organizacji odzysku odpadów produktowych i
opakowaniowych z zachowaniem bezpieczeństwa oraz poufności
informacji handlowych, a w tym :

-przejęcie od wprowadzających na rynek towary w
opakowaniach całości lub części wynikającego z ustawy
obowiązku odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych
i produktowych, pozwalające uniknąć konieczności -
ponoszenia opłaty produktowej ( Ustawa z dnia 11 maja
2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie
produktowej i opłacie depozytowej - Dz. U. Nr 63. poz.
639 )

-prowadzenie ewidencji odpadów opakowaniowych i
produktowych w imieniu przedsiębiorców zgodnie z wymogami
ustawy ( sporządzanie prawidłowej dokumentacji oraz
zapewnienie jej prawidłowego obiegu ),

-rozliczanie opłaty produktowej,

-prowadzenie w imieniu Klienta sprawozdawczości wymaganej
przez Urząd Marszałkowski oraz reprezentowanie -interesów
Klienta przed tym urzędem,

-profesjonalne szkolenia pracowników oraz doradztwo w
zakresie bieżących uregulowań prawnych dotyczących
ochrony środowiska,

-organizację selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych,

-edukację ekologiczną prowadzoną w imieniu Klienta,

-inne usługi z zakresu ochrony środowiska takie jak :
-gospodarka odpadami

-edukacja ekologiczna prowadzoną w imieniu Klienta

-recykling oraz odzysk odpadów opakowaniowych, przez
udziałowców.

13.Zbiórka, transport, utylizacja i odzysk odpadów
przemysłowych ( także odpadów niebezpiecznych ) a w tym :

14.Pełna obsługa fotolaboratoriów :

-odbiór zużytej fotochemii ( także własnym transportem ),

-odbiór odpadów opakowaniowych i poużytkowych : zdjęć,
kasetek, opakowań z tworzyw sztucznych, ---baterii,
aparatów jednorazowych,

-unieszkodliwianie i odzysk odpadów fotochemicznych,

-użyczenie specjalistycznych pojemników na odpady ciekłe
( o pojemności 25, 60, 200 i 1000 litrów),

-obsługa systemu kaucyjnego - odbiór opakowań
kaucjonowanych i zwrot kaucji

a ponadto:

-prowadzenie pełnej ewidencji odpadów,

-opracowywanie planów gospodarki odpadami,

-prowadzenie opłat emisyjnych ( przygotowywanie
kwartalnych ewidencji zanieczyszczeń- wprowadzanych do
środowiska i naliczanie opłat emisyjnych ),

-przygotowanie rocznego raportu do Marszałka Województwa,

-pomoc przy oznakowaniu miejsca gromadzenia odpadów.

15.Pełna obsługa zakładów poligraficznych w zakresie :
odbioru ( także własnym transportem ) :

-odpadów z farb, lakierów, klejów szlamów z usuwania farb
i lakier
-wywoływaczy do płyt offsetowych,

-płyt offsetowych,

-odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, metalu,
papieru i innych,

-tonerów,

-olejów przepracowanych,

-świetlówek,

-na podstawie umów z importerami - odbiór opakowań
kaucjonowanych i zwrot kwoty kaucyjnych,

-pomocy przy oznakowaniu miejsc gromadzenia odpadów,

-użyczenia specjalistycznych pojemników na odpady ciekłe (
o pojemności 25, 60, 200 i 1000 litrów),

-prowadzenia sprawozdawczości i dokumentacji w zakresie
ochrony środowiska, m.in. :

-prowadzenia pełnej ewidencji odpadów,

-opracowywania planów gospodarki odpadami,
-prowadzenia opłat emisyjnych ( przygotowywanie
kwartalnych ewidencji zanieczyszczeń wprowadzanych do -
środowiska i naliczanie opłat emisyjnych ),

-przygotowania rocznego raportu o do Marszałka Województwa

16.Obsługa placówek medycznych i przedsiębiorstw
farmaceutycznych w zakresie :

-pełnej obsługi pracowni RTG :

-odbiór zużytej fotochemii także własnym transportem,

-odbiór odpadów opakowaniowych i poużytkowych: błon
płaskich, radiogramów, opakowań z tworzyw sztucznych, z
metalu szkła, tektury,

-unieszkodliwianie i odzysk odpadów fotochemicznych,

-obsługa systemu kaucyjnego - odbiór opakowań
kaucjonowanych i zwrot kaucji

-odbioru i utylizacji odpadów takich jak biopreparaty,
trucizny, chemikalia, leki, termometry i inne,

-badań opadów fotochemicznych,

-pomiarów zawartości metali w odpadach ciekłych,

-sprawozdawczości i ewidencji a w tym :

-prowadzenie pełnej ewidencji odpadów,

-opracowywanie planów gospodarki odpadami,

-prowadzenie opłat emisyjnych ( przygotowywanie
kwartalnych ewidencji zanieczyszczeń wprowadzanych do -
środowiska i naliczanie opłat emisyjnych ),

-przygotowanie rocznego raportu o do Marszałka Województwa.

-pomocy przy oznakowaniu miejsca gromadzenia odpadów,

-użyczania specjalistycznych pojemników na odpady ciekłe ( o pojemności 20, 60, 200 i 1000 litrów).

17.Usługi konsultingowe w zakresie :

-opracowywania planów gospodarki odpadami i wniosków,
-doboru najefektywniejszego i najbardziej ekonomicznego
sposobu prowadzenie gospodarki odpadami,
-uzyskania pozwolenia z zakresu gospodarki odpadami,
-uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
-prawidłowego zarządzania gospodarką odpadami,
-pomocy w adaptacji dokumentacji firmy do aktualnych
przepisów ochrony środowiska,

18.Transport odpadów na terenie całego kraju.

19.Profesjonalny transport odpadów niebezpiecznych (ADR)
na terenie całego kraju.

20.Odbiór, transport oraz recykling wszelkiego
wyeksploatowanego sprzętu elektronicznego znajdującego
się zarówno w firmach jak i gospodarstwach domowych a w
tym:

-odbiór i transport wyeksploatowanego sprzętu
komputerowego, sprzętu RTV i AGD ( m.in. sprzętu
chłodniczego - lodówek, klimatyzatorów, lad chłodniczych)
oraz utylizacja zużytego sprzętu biurowego,
elektronicznego, telekomunikacyjnego, zużytych źródeł
światła, a także pozostałych kategorii sprzętu
elektrycznego i elektronicznego wymienionych w załączniku
ustawy "o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym"
takich jak :

Grupa I - Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa
domowego,
Grupa II - Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego,
Grupa III - Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny,
a. Scentralizowane przetwarzanie danych,
b. Komputery osobiste,
Grupa IV - Sprzęt audiowizualny,
Grupa V - Sprzęt oświetleniowy,
Grupa VI - Narzędzia elektryczne i elektroniczne, z
wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narzędzi
przemysłowych,
Grupa VII - Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy,
Grupa VIII - Przyrządy medyczne z wyjątkiem wszystkich
wszczepionych i skażonych produktów,
Grupa XI - Przyrządy do nadzoru i kontroli,
Grupa X - Automaty do wydawania

Współpraca z wprowadzającymi na rynek sprzęt elektryczny
i elektroniczny w zakresie :

-odbioru i unieszkodliwiania zużytego sprzętu na
podstawie umowy pozwalającej nam w imieniu
wprowadzającego zbierać i przetwarzać zużyty sprzęt w
ustalonej ilości oraz przejmować niektóre obowiązki
nałożone na nich przez ustawę o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym.

-dostarczanie niezbędnych dokumentów oraz w ramach umowy
prowadzenie wymaganej sprawozdawczości w
imieniu "wprowadzającego",

-kompleksowa obsługa gminnych punktów zbierania zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego od mieszkańców.

Oferujemy kontenery na odpady na podstawie porozumienia z
organizacją odzysku oraz ich regularny odbiór na podstawie
szczegółowych uzgodnień w formie umowy,

-odbiór i unieszkodliwienie odpadów urządzeń biurowych od
firm z terenu całego kraju na podstawie jednorazowego
zlecenia lub stałej umowy. Usługa obejmuje transport i
utylizację odpadów,

-odbiór - na podstawie umowy - z wyznaczonych miejsc
zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
oraz przetwarzanie go,

-utylizacja i odzysk komponentów z przeznaczeniem do
powtórnego zastosowania,

-zapewnienie bezpieczeństwa danych znajdujących się na
nośnikach,


Oferta dla firm z branży gospodarki odpadami

Zapraszamy wszystkie firmy z branży recyklingu i ochrony środowiska do podjęcia współpracy w organizowaniu sprawnego systemu gospodarowania odpadami oraz do przystąpienia do Stowarzyszenia GPP Ekologia

Korzystając z okazji chcieliśmy przypomnieć, że obowiązki przedsiębiorców w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarowania odpadami są określone m.in. przez :

Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627 ),

Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach ( Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 628 ),

Ustawę z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej
( Dz.U. z 2001 r. Nr 63, poz. 639 oraz Dz. U. z 2007r. Nr 90, poz. 607 ),

Ustawa określa obowiązki ciążące na :

-przedsiębiorcach i importerach wprowadzających na rynek
krajowy produkty lub produkty w opakowaniach,
-przedsiębiorcach prowadzących jednostkę handlu
detalicznego o powierzchni handlowej przekraczającej
500 m2 lub przedsiębiorcach prowadzących więcej niż
jedną jednostkę o łącznej powierzchni większej niż 5000
m2 , sprzedających produkty w opakowaniach,

-przedsiębiorcach prowadzących np. usługi gastronomiczne
i wprowadzających na rynek odpady opakowaniowe.

Przedsiębiorcy, o których mowa mają obowiązek :

-odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,

-rozliczania się z ilości wprowadzonych opakowań przed
Marszałkiem Województwa,

-wniesienia opłaty produktowej i depozytowej do Urzędu
Marszałkowskiego

Ustawę z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych
( Dz. U. z 2001r. Nr 63, poz.638, z 2003r. Nr 7, poz.78, z 2004r. Nr 11, poz. 97, Nr 96, poz.959,
z 2005r. Nr 175, poz. 1458 )

Ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ( Dz. U. 2005r. Nr 180, poz. 1495 )
Od 25 października 2006r. instytucje komercyjne jak i
państwowe, takie jak: hotele, restauracje,
firmy, biura, szkoły, urzędy, banki, poczta, szpitale,
itp. czyli instytucje użyteczności publicznej
mają obowiązek segregowania odpadów elektrycznych i
elektronicznych i oddawania ich do
odpowiedniego punktu zbierania i przetwarzania.
Ustawa nakłada także obowiązki na "wprowadzających" sprzęt
elektryczny i elektroniczny.


linia
wykonanie:
WBStudio