DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA O nas
ochrona środowiskaKojarzenie polskich i zagranicznych przedsiębiorstw działających w branży gospodarki odpadami.

Realizacja przedsięwzięć promocyjnych w interesie ogółu swoich członków.

Skupienie wokół problematyki gospodarki odpadami przedsiębiorców, środowisk naukowych, organów administracji państwowej i mediów.

Prezentowanie wspólnych opinii członków Stowarzyszenia w środkach masowego przekazu.

Reprezentowanie stanowiska branży wobec organów administracji państwowej oraz uczestnictwo w konsultacjach społecznych związanych z wdrażaniem nowych przepisów prawa na poziomie krajowym i Unii Europejskiej.

Współpraca z organami administarcji państwowej i samorządowej, placówkami naukowymi, oświatowymi, instytucjami, organizacjami pozarządowymi oraz przedsiębiorcami dla rozwiązywania problemów i rozwoju gospodarki odpadami, w tym udział w pracach legislacyjnych, opiniowanie projektów legislacyjnych oraz podejmowanie inicjatyw ustawodawczych.

Uczestnictwo, organizowanie i finansowanie a także udział w organizacji i finansowaniu: szkoleń, konsultacji, doradztwa, wykładów, spotkań, konferencji, sympozjów, seminariów, pokazów, targów i wystaw oraz wyjazdów krajowych i zagranicznych o tematyce związanej z działalnością stowarzyszenia.

Opracowywanie oraz wydawanie materiałów informacyjnych i szkoleniowych.

Działalność informacyjna, doradztwo i konsultacje m.in. w zakresie obowiązujących aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska i gospodarki odpadami, danych o firmach, trendach i warunkach rozwoju tej branży oraz prowadzenie portalu internetowego.

Współpraca z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi stowarzyszeniami, organizacjami i instytucjami o podobnym profilu działania.

Wspieranie rozwoju kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach, w tym rozwoju kwalifikacji zawodowych oraz doradztwo dla przedsiębiorstw.

Wsparcie systemowe na rzecz zwiększania zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw.

Wsparcie dla przedsiębiorstw prowadzących działalności w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż komunalne.

Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.

Do pobrania:

linia
wykonanie:
WBStudio