CELE STATUTOWECele Statutowe
ochrona środowiskaWspółpraca i wzajemne wsparcie członków stowarzyszenia, wymiana doświadczeń i informacji.

Kształtowanie wizerunku branży jako przejawiającej troskę o jakość i ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Reprezentowanie, promocja i lobbing na rzecz podmiotów gospodarczych działających w branży gospodarowania odpadami.

Wspieranie rozwoju gospodarczego branży gospodarowania odpadami.

Tworzenie i rozwijanie sieci i powiązań kooperacyjnych między przedsiębiorstwami i klastrów.

Promowanie członków grupy w kraju i za granicą.

Spełnianie funkcji usługowej, informacyjnej i doradczej wobec członków stowarzyszenia GPP Ekologia.

Współpraca z organami władzy państwowych i samorządowych w dziedzinie optymalizacji rozwiązań stosowanych w ustawodawstwie związanym z gospodarką odpadami.

Ochrona środowiska poprzez zmniejszenie ilości składowanych odpadów i ograniczenie ich negatywnego wpływu na środowisko.

Współdziałanie na rzecz utworzenia i rozwoju ogólnopolskiego zintegrowanego systemu selektywnej zbiórki i przetwarzania odpadów.

Racjonalizacja gospodarki odpadami, w tym zwiększenie poziomu odzysku i recyklingu odpadów innych niż komunalne.

Zwiększenie udziału odpadów innych niż komunalne podlegających odzyskowi i prawidłowemu unieszkodliwianiu.

Redukcja ilości składowanych odpadów komunalnych i zwiększenie udziału odpadów komunalnych poddawanych odzyskowi i unieszkodliwianiu metodami innymi niż składowanie.

Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw z branży gospodarowania odpadami do zmian zachodzących w gospodarce.

Stymulowanie podejmowania i wzmacniania współpracy pomiędzy nauką a gospodarką poprzez realizację projektów i wdrożeń wyników prac badawczo-rozwojowych, wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym i klastrów służące transferowi nowych technologii i know-how, działanie na rzecz innowacyjności oraz rozwój systemu informacji o innowacjach i promocji innowacyjności.

Zapewnienie dostępu do usług konsultacyjnych i doradczych dla przedsiębiorstw w tym m.in. dotyczących projektów mających za cel wdrożenie w tych przedsiębiorstwach procesów przyjaznych środowisku.

Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie wdrażania i usprawniania zarządzania środowiskiem, w tym w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi.

Edukacja ekologiczna społeczeństwa i kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska.

Budowanie i kształtowanie świadomości ekologicznej, w tym świadomości przedsiębiorców będących wytwórcami odpadów w zakresie ciążących na nich ustawowych obowiązków w tej dziedzinie.

Popularyzowanie wiedzy i osiągnięć naukowych dotyczących najbardziej efektywnych rozwiązań z zakresu gospodarowania odpadami, w powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy.

linia
wykonanie:
WBStudio